Cartrag Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 32
81-963 Gdynia

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejestrowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000014213
Numer NIP: 586-001-15-66
Kapitał zakładowy: PLN 100.000,-

Do zawartej z nami umowy spedycji zastosowanie mają Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) 2010.
Treść warunków dostępna tutaj.